Стрийська початкова школа №12
 
_

Положення про структурний підрозділ дошкільної освіти

                                                                                                            «Затверджено»

Директор Стрийської

початкової школи №12

___________ Ю.В. Романюк

«___» _________ 2022р

«Схвалено» педагогічною радою Стрийської

початкової школи №12

(Протокол №1 від 29.08.2022 р)

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про структурний підрозділ дошкільної освіти

Стрийської початкової школи №12

Стрийської міської ради Стрийського району

Львівської області

Стрий – 2022


 

І. Загальні положення

1.1Це Положення визначає основні засади функціонування структурного підрозділу дошкільної освіти  Стрийської початкової школи №12 Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області (далі – Структурний підрозділ).

1.2. Структурний підрозділ - не має статусу юридичної особи, не є відокремленим ні організаційно, ні територіально від Стрийської початкової школи №12 Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області (далі - Заклад освіти) і діє на підставі законодавства України, Статуту Стрийської початкової школи № 12 Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області та цього Положення, затверджених засновником – Стрийською міською радою.

 

1.3. Структурний підрозділ в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням «Про дошкільний навчальний заклад», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом. Головною метою структурного  підрозділу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.4.  Структурний підрозділ створюється з метою формування єдиного освітнього простору, забезпечення рівного доступу осіб до здобуття якісної освіти і раціонального та ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів Закладу освіти.

 

1.5.  Створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Структурний підрозділ Закладу освіти – засновник – Стрийська міська рада.

1.6. Структурний підрозділ несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

  • безпечні умови освітньої діяльності;
  • дотримання державних стандартів освіти;
  • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
  • дотримання фінансової дисципліни;
  • здобуття дітьми дошкільної освіти у навчальному закладі та забезпечує виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

ІІ. Організація освітнього процесу

2.1. Права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку Закладу освіти.

2.2. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти та науки України.

2.3. Структурний підрозділ  для здійснення освітнього процесу має право обирати програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку Міністерством освіти і науки України.

2.4. Діяльність Структурного підрозділу регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою Закладу освіти та затверджується його директором.

2.5. Навчальний рік у Структурному підрозділі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період - 1 червня по 31 серпня.

2.6. Структурний підрозділ відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини. Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.

2.7. Структуру навчального року та режим роботи Структурного підрозділу затверджує директор Закладу освіти.

2.8. Прийом дітей здійснюється директором Закладу освіти протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати структурний підрозділ, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини.

2.9. Під час прийому дитини Директор зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із Статутом Закладу освіти, цим Положенням, іншими документами, що регламентують його діяльність.

2.10. Групи в Структурному підрозділі комплектуються за віковими ознаками. Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці до одного року. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють. Засновник може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у Структурному підрозділі.

ІІІ. Учасники освітнього процесу

3.1. Учасниками освітнього процесу у Структурному підрозділі є діти дошкільного віку, педагогічні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. На посаду педагогічного працівника Структурного  підрозділу призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а також стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.3. Педагогічні працівники Структурного  підрозділу підлягають атестації, яка є обов'язковою і здійснюється один раз на п'ять років.

3.4. Педагогічні працівники Структурного  підрозділу мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування Закладу освіти;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу освіти;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- на захист професійної честі та власної гідності.

3.5. Педагогічні працівники Структурного підрозділу зобов'язані:

- виконувати Статут Закладу освіти, Положення про структурний дошкільний підрозділ, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору та власні посадові інструкції;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства.

3.6. Права, обов'язки та соціальні гарантії інших працівників Структурного підрозділу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку Закладу освіти.

3.7. Працівники Структурного підрозділу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я вихованців згідно із законодавством.

ІV. Управління структурним дошкільним підрозділом.

4.1. Штатний розпис Структурного підрозділу є складовою частиною штатного розпису Закладу освіти, що розробляється і затверджується Директором Закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1308/18603 (далі - Типові штатні нормативи).

4.2. Структурний підрозділ очолює заступник директора Закладу освіти.

4.3. Заступник директора, педагогічні та інші працівники Структурного підрозділу є працівниками Закладу освіти, які призначаються Директором Закладу освіти у встановленому законом порядку.

4.4. Педагогічні працівники Структурного підрозділу є членами педагогічної ради Стрийської початкової школи №12 та беруть участь у її засіданнях.

4.5. Методична робота Структурного підрозділу є складовою методичної роботи Закладу освіти.

4.6. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) Закладу освіти є обов’язковими для виконання Структурним підрозділом.

V. Фінансування та матеріально-технічна

база Структурного підрозділу

5.1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення Структурного  підрозділу визначається Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами України.

5.2. Фінансування Структурного підрозділу здійснюється відповідно до єдиного Кошторису Закладу освіти його засновником або уповноваженим ним органом.

5.3. Структурний підрозділ може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

5.4. Структурний підрозділ може забезпечувати надання платних освітніх та інших послуг, перелік яких визначає педагогічна рада Закладу освіти відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.

5.5. Майно Закладу освіти перебуває у користуванні Структурного підрозділу на правах оперативного управління.

5.6. Заклад освіти та його Структурний підрозділ можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне обладнання тощо для досягнення цілей для яких вони утворені.

 

Директор Стрийської

початкової школи №12                                                     Романюк Ю.В.